HelpwrArian logo

HelpwrArian

Ers i’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) gael ei ffurfio yn 2019, mae wedi gweithredu tri brand etifeddol sy’n wynebu defnyddwyr: y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau a Pension Wise.

Crëwyd MaPS fel un corff i ddod â gwasanaethau a chynnwys arweiniad ariannol at ei gilydd, gan ei gwneud yn haws i gwsmeriaid ddod o hyd i’r hyn y maent yn chwilio amdano mewn un gwasanaeth cydgysylltiedig. Yn gallu cyflawni ein rhwymedigaethau a chyflawni ein nod trwy gydgrynhoi’r brandiau lluosog i greu un gwasanaeth.

Mae cydgrynhoi tri brand yn un yn golygu y byddwn yn darparu profiad gwell a manylach i ddefnyddwyr – un ffynhonnell o wybodaeth ac arweiniad lle gellir dod o hyd i wybodaeth yn hawdd mewn un lle.

Ein brand newydd sy’n wynebu defnyddwyr fydd HelpwrArian.

O fis Mehefin 2021 byddwn yn dechrau cyflwyno’r brand a’r wefan HelpwrArian newydd.

Rydyn ni am leihau unrhyw aflonyddwch i’r rhai rydyn ni yma i’w helpu, ac mae’r lansiad wedi’i gynllunio gan roi sylw manwl i’r amgylchedd allanol.

Wrth i ni lansio HelpwrArian, byddwn yn parhau i ymgysylltu â’r rhai y mae’r newid yn effeithio arnynt i sicrhau trosglwyddiad mor esmwyth â phosibl, gan sicrhau ei fod hefyd yn daith esmwyth i ddefnyddwyr sy’n cysylltu â ni trwy ein partneriaid a’n rhanddeiliaid.

Ar ôl i ni fynd yn fyw, bydd gwefannau presennol y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau a Pension Wise yn cael eu disodli a’u hailgyfeirio i wefan newydd HelpwrArian.

Lawrlwythwch eich pecyn cymorth HelpwrArian i gael yr holl wybodaeth ac asedau y bydd eu hangen arnoch i baratoi ar gyfer ein newid yn y brand.

Dadlwythwch eich pecyn cymorth HelpArian

Gallwch ddefnyddio’r pecyn cymorth i:

  • dysgu mwy am HelpwrArian a’r daith i’n brand newydd
  • dechreuwch wneud unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau lle rydych yn cyfeirio at ein brandiau presennol
  • gweler cwestiynau ac atebion cyffredin
  • helpwch ni i gyfleu’r neges i’ch rhanddeiliaid am y newid sydd ar ddod.

Cwestiynau cyffredin

Pam mae MaPS yn creu brand newydd?

Ers ffurfio’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn 2019, mae wedi parhau i weithredu’r tri brand etifeddol sy’n wynebu defnyddwyr, y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasnaeth Cynghori Pensiynau a Pension Wise.

Crëwyd MaPS fel un corff i ddod â’r gwasanaethau hyn at ei gilydd i ddarparu un cyrchfan sy’n caniatáu i fwy o bobl ddod o hyd i’n gwasanaethau a chael mynediad atynt.

Pam HelpwrArian?

Gwnaethom ymchwil helaeth i ddod o hyd i’r ffordd fwyaf effeithiol o ddod at ei gilydd ein tri brand etifeddol fel un. Trwy’r ymchwil hon,daethom i’r casgliad y byddai brand defnyddwyr sengl yn fwyaf effeithiol wrth gyflawni ein nodau. Yn dilyn ymchwil defnyddwyr, dadansoddiad ariannol ac ystyriaeth ofalus o’r opsiynau a oedd ar gael, dewiswyd HelpwrArian fel yr enw brand sy’n perfformio gryfaf i fynd â ni ymlaen.

Pryd fydd HelpwrArian yn lansio?

O fis Mehefin 2021 byddwn yn dechrau lansio ein brand a’n gwefan newydd, gan dalu sylw agos i’r amgylchedd allanol. Wrth i ni symud ymlaen tuag at lansio’r brand newydd, byddwn yn parhau i ymgysylltu â’r rhai y mae’r newidiadau yn effeithio arnynt i sicrhau trosglwyddiad mor esmwyth â phosibl i ddefnyddwyr.

Beth fydd yn digwydd i’r brandiau presennol?

Pan fydd HelpwrArian yn lansio, bydd y gwasanaethau a ddarparwyd yn flaenorol gan ein sefydliad etifeddol yn cael eu darparu gan HelpwrArian. Mae hyn yn golygu y bydd brandiau etifeddol y Gwasanaeth Cynghori Ariannol a’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau yn rhoi’r gorau i gael eu defnyddio ar unwaith, er y bydd Pension Wise yn parhau i weithredu fel gwasanaeth a ddarperir gan HelpwrArian.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng HelpwrArian a’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau?

Crëwyd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau fel ein brand corfforaethol, un sy’n cael ei amddiffyn trwy ddeddfwriaeth. MaPS fydd ein brand corfforaethol o hyd, a sut rydym yn ymgysylltu â phartneriaid, rhanddeiliaid y diwydiant a chydweithwyr. Darperir HelpwrArian gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau a dyma sut bydd defnyddwyr yn ein gweld ac yn cael mynediad atom wrth symud ymlaen.

Beth fydd yn digwydd i’r gwefannau presennol?

Bydd y cynnwys sydd ar hyn o bryd ar ein gwefannau brand etifeddol yn symud i wefan newydd HelpwrArian – gan ei gwneud yn gliriach ac yn haws i bobl ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i symud ymlaen.

Bydd ailgyfeiriadau gwefan yn fyw felly bydd unrhyw un sy’n ceisio cyrchu un o’r gwefannau etifeddol yn cael ei ailgyfeirio’n awtomatig i’r dudalen debyg ar wefan HelpwrArian. Bydd gwefan MaPS yn parhau i weithredu fel ein gwefan sy’n wynebu rhanddeiliaid.

A fydd y gwasanaethau a ddarparwn yn newid?

Na, ni fydd y gwasanaethau a ddarparwn yn newid – dim ond HelpwrArian fydd yn eu darparu yn un lle.

Beth sydd angen i ni ei wneud cyn y newid?

Byddwn yn cyhoeddi pecyn cymorth a fydd yn cynnwys yr holl wybodaeth a chyngor HelpwrArian y bydd angen arnoch. Gallwch ddefnyddio’r pecyn cymorth hwn i ddechrau meddwl sut y bydd ein brand defnyddiwr newydd yn effeithio ar eich sefydliad a’r newidiadau y bydd eu hangen arno.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda’n rhandeiliaid a phartneriaid i’w cefnogi yn ystod y newid.

Os oes gennych gwestiynau nad ydych yn credu sydd wedi’u cynnwys yn y pecyn cymorth, cysylltwch â ni ar brandandmarketing@maps.org.uk.

 
Cael yr holl newyddion diweddaraf ar ein cynnydd ac ymunwch â’r sgwrs.
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo