HelpwrArian logo

HelpwrArian

Ers i Wasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) gael ei ffurfio yn 2019, mae wedi gweithredu tri brand etifeddol sy’n wynebu cwsmeriaid: y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, a Pension Wise.  

Crewyd MaPS fel corff unigol i ddwyn ynghyd arweiniad ariannol gwasanaethau a chynnwys, gan ei wneud yn haws i gwsmeriaid ddod o hyd i beth maent yn edrych amdano mewn un wasanaeth gyfunol. Gallwn gyflawni ein rhwymedigaethau a chyflawni’n nod gan gyfuno’r amryw frandiau i greu un wasanaeth unigol.  

Mae cyfuno tri brand i un yn golygu byddwn yn darparu profiad gwell i gwsmeriaid – un ffynhonell o wybodaeth ac arweiniad lle gellir cael gwybodaeth yn hawdd mewn un lle.  

Bellach ein brand newydd sy’n wynebu cwsmeriaid yw HelpwrArian.

Bellach mae gwefan HelpwrArian yn fyw ar www.helpwrarian.org.uk.

Nid yw’n tair gwefan etifeddol – gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise, a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau – bellach yn weithredol, fodd bynnag caiff unrhyw un sy’n ceisio mynd i’r gwefannau yn cael ei arallgyfeirio i’r tudalen HelpwrArian mwyaf addas. 

Nawr bod HelpwrArian yn fyw, byddem yn gofyn i’n rhanddeiliaid ddechrau diweddaru’ch adnoddau a chyfeirio lle bo’n briodol i’r brand newydd. I helpu â hyn, rydym wedi paratoi rhai ymatebion i gwestiynau cyffredin, a phecyn cymorth â holl wybodaeth HelpwrArian ac asedau brand a fydd angen arnoch.

Lawrlwytho pecyn cymorth brand HelpwrArian

Gallwch wylio’n digwyddiad cyhoeddi HelpwrArian am fwy o wybodaeth am y brand.

 

Cwestiynau cyffredin

Pam mae MaPS yn creu brand newydd?

Ers i MaPS gael ei ffurfio yn 2019, mae wedi parhau i weithredu tri brand cwsmeriaid etifeddol y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, a Pensions Wise. Crewyd MaPS fel corff unigol i ddwyn ynghyd y gwasanaethau hyn i ddarparu un gyrchfan gan ganiatáu i fwy o bobl dod o hyd i a defyddio’n gwasanaethau.

Pam HelpwrArian?

Gwnaethom wneud ymchwil helaeth i ddarganfod y ffordd fwyaf effeithlon o ddwyn ynghyd ein tri brand etifeddol yn un. Trwy’r ymchwil hwn, daethom i’r casgliad mai brand cwsmeriaid unigol newydd fyddai’r ffordd fwyaf effeithlon o gyflawni’n amcanion. Yn dilyn ymchwil i ddefnyddwyr, dadansoddiad ariannol, ac ystyriaeth ofalus o’r opsiynau sydd ar gael, dewiswyd HelpwrArian fel yr enw brand a fyddai’n perfformio’n gryfaf i fynd â ni ymlaen.

Pryd fydd HelpwrArian yn lansio?

O 30 Mehefin 2021, mae gwefan HelpwrArian yn fyw ar? www.moneyhelper.org.uk/cy. Nid yw’n tair gwefan etifeddol – gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise, a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau – bellach yn weithredol, fodd bynnag i sicrhau trosglwyddo’n llyfn, caiff unrhyw un sy’n mynd i’r gwefannau hynny’n cael ei arallgyfeirio i’r tudalen HelpwrArian mwyaf perthnasol. 

Beth fydd yn digwydd i’r brandiau etifeddol?

Bellach mae ein brandiau etifeddol  – y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise, a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau – a’r gwasanaethau gwnaethant eu darparu bellach yn cael ei gyflenwi gan HelpwrArian. Mae hyn yn golygu bydd brandiau’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau’n stopio cael eu defnyddio, tra bydd Pension Wise yn parhau i weithredu fel gwasanaeth a ddarperir gan HelpwrArian.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng MaPS a HelpwrArian?

Crewyd Gwasanaeth Arian a Phensiyanu i weithredu fel ein brand corfforaethol, un sydd wedi ei amddiffyn trwy ddeddfwriaeth. Bydd MaPS yn parhau fel ein brand corfforaethol, a sut byddwn yn ymwneud â phartneriaid, rhanddeiliaid diwydiannol a phartneriaid. Darperir HelpwrArian gan Gwasnaeth Arian a Phensiynau a dyma sut bydd defnyddwyr yn ein gweld a’n defnyddio wrth symud ymlaen.

Beth fydd yn digwydd i’r gwefannau etifeddol?

Mae’r cynnwys oedd arfer bod ar ein gwefannau brandiau etifeddol wedi symud i wefan newydd HelpwrArian – gan ei wneud yn gliriach ac yn haws i bobl ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i symud ymlaen. Mae arallgyfeiriadau gwefannu bellach yn fyw, felly bydd unrhyw un sy’n ceisio defnyddio un o’r gwefannau etifeddol yn cael ei arallgyfeirio’n awtomataidd i’r tudalen cyfatebol ar wefan HelpwrArian. Bydd gwefan MaPS yn parhau i weithredu fel ein gwefan sy’n wynebu rhanddeiliaid.

A fydd y gwasanaethau a ddarperir gan MaPS yn newid?

Na fyddant, ni fydd y gwasanaethau rydym yn eu darparu’n newid – byddant yn cael eu darparu mewn un lle gan HelpwrArian.

A fydd y teclynnau a ddarperir aros yr un fath? 

Fel rhan o gyfuno’r tri brand yn un, rydym wedi penderfynu dod â rhai o’n teclynnau i ben. Bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu profiad gwell i ddefnyddwyr – un ffynhonell unigol o wybodaeth ac arweiniad lle ceir hyd i wybodaeth yn hawdd mewn un lle.   

Ni chaiff y teclynnau sydd wedi dod i ben eu trosglwyddo i wefan HelpwrArian ac o ganlyniad ni fyddant yn parhau i gael eu diweddaru o lansiad llawn HelpwrArian. 

Beth bydd rhaid i ni ei wneud er mwyn addasu i’r newid?

Rydym wedi cyhoeddi pecyn cymorth sy’n cynnwys yr holl wybodaeth ac arweiniad gan HelpwrArian bydd eu hangen arnoch. Gallwch ddefnyddio’r pecyn cymorth i ddechrau gwneud y newidiadau angenrheidiol i’ch adnoddau a chyfeirio i adlewyrchu’n brand newydd. Byddwn yn gweithio’n agos â’n rhanddeiliaid a’n partneriaid i’ch cefnogi trwy’r trosglwyddo.

Pension Wise

Gyda lansiad HelpwrArian mae ein holl ganllawiau ymddeoliad a phensiynau wedi’u dwyn ynghyd, gan gynnwys Pension Wise.

Rydym yn cadw’r enw Pension Wise ond bydd yn awr yn wasanaeth gan HelpwrArian. Mae’r holl ddeunydd Pension Wise (gan gynnwys llythyr cyfeirio) wedi’i ddiweddaru â’r brandio newydd ac o hyn ymlaen bydd angen i’ch cwsmeriaid gael eu cyfeirio at moneyhelper.org.uk/cy/pension-wise.

Lawr lwythwch y llythyr cyfeirio newydd Pension Wise

Rydym yma i helpu. Os oes gennych gwestiynau ymhellach nad ydych yn meddwl eu bod yn cael eu cwmpasu yn yr adnoddau ar y tudalen hwn, cysylltwch â ni ar brandandmarketing@maps.org.uk.

 
Cael yr holl newyddion diweddaraf ar ein cynnydd ac ymunwch â’r sgwrs.
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo