Wythnos Siarad Arian Banner

Wythnos Siarad Arian

Mae Wythnos Siarad Arian yn ymgyrch flynyddol i gael y genedl i siarad am arian Bydd Wythnos Siarad Arian 2020 yn digwydd ar 9-13 Tachwedd.

Ymunwch â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol yn yr #SiaradArian.

Bob mis Tachwedd rydym yn annog y DU i siarad am reoli arian – o arian poced hyd at bensiynau – a dathlu’r gwaith a wneir gan filoedd o sefydliadau i adeiladu lles ariannol ledled y wlad.

Mae’r wythnos yn darparu llwyfan i gael sgwrs am arian rhwng teuluoedd a ffrindiau, yn y gwaith neu yn yr ysgol neu unrhyw gefndir arall. Ein nod yw troi siarad am arian o un o hoff bynciau lleiaf y DU i mewn i rywbeth cyffredin.

Mae siarad yn agored am arian yn hanfodol bwysig i’n hiechyd, ein cyfoeth a’n perthnasoedd. Mae effaith Covid-19 wedi ei gwneud yn bwysicach nag erioed i ddechrau sgyrsiau am arian.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad am arian yn:

 • gwneud penderfyniadau ariannol gwell a llai o risg
 • gwneud penderfyniadau ariannol gwell a llai o risg
 • helpu eu plant i ffurfio arferion arian da am oes
 • teimlo llai o straen neu bryder a mwy o reolaeth.

Mae cynnwys sgyrsiau arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu hyder ariannol a gwytnwch i wynebu beth bynnag mae’r dyfodol yn ei daflu atom.

Os nad ydym yn barod, gallwn ei chael hi’n anodd ymdopi pan fydd sioc incwm yn digwydd neu pan fydd digwyddiad bywyd yn newid popeth.

Pawb!

Mae Wythnos Siarad Arian yn gyfle gwych i ymuno, dechrau neu arwain y sgwrs. Mae ar gyfer unrhyw un sydd eisiau rheoli arian yn well, neu unrhyw sefydliad sy’n gweithio i helpu pobl i ddelio â materion ariannol. Gall sefydliadau hefyd ddefnyddio’r wythnos i ddysgu mwy am les ariannol a’r hyn y gallai ei olygu iddyn nhw a’u cwsmeriaid.

Defnyddiwch ein canllawiau ar sut i ddechrau sgyrsiau am arian, neu rowch alwad i ni ar ein llinellau cymorth.

Gwneud yr achos busnes

Gall sefydliadau ddefnyddio’r wythnos hon fel cyfle i:

 • dangos ymrwymiad i wella lles ariannol yn y DU
 • ymuno â mudiad sy’n canolbwyntio ar wella canlyniadau i ddefnyddwyr
 • cysylltu a dysgu o’r hyn y mae sefydliadau eraill yn ei wneud yn y gofod hwn.

Sut rydym yn cefnogi’ch sefydliad

Rydym yn darparu pecyn cyfranogi i sefydliadau sy’n llawn syniadau ac adnoddau wedi’u brandio i’w helpu i gymryd rhan a chynnal eu gweithgareddau eu hunain ar gyfer gweithwyr a chwsmeriaid.

Mae ein rhanddeiliaid wedi mynd gydag ef mewn gwirionedd, ac yn defnyddio ein hadnoddau i wneud yr wythnos yn un eu hunain.

Gallwch hefyd gysylltu â’n tîm partneriaethau i gefnogi’ch sefydliad gyda’ch gweithgareddau.

 Gweithgareddau y gallwch eu gwneud

Mae nifer o sefydliadau yn:

 • cynnal digwyddiadau ar gyfer eu cwsmeriaid neu weithwyr
 • cyfeirio eu cwsmeriaid at ein gwasanaethau
 • ymuno â’r sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol, a
 • cyhoeddi eu blogiau a’u datganiadau i’r wasg eu hunain am y buddion o gael sgwrs am arian a phensiynau.

Trwy’r wythnos, rydym am annog mwy o bobl i weithredu i wella eu lles ariannol eu hunain a lles ariannol y rhai o’u cwmpas – p’un ai trwy gael mynediad i gyngor ar ddyledion am ddim, cynilo’n rheolaidd, ceisio addysg ariannol neu ddibynnu llai ar gredyd am wariant bob dydd.

Gan ddechrau yn 2016, mae’r ymgyrch hon wedi parhau i dyfu bob blwyddyn. Mae cannoedd o sefydliadau mewn amrywiaeth o sectorau – o Adnoddau Dynol i iechyd, tai a thu hwnt – yn bachu ar y cyfle i siarad â’u cwsmeriaid a’u gweithwyr am les ariannol.

Dewch o hyd i ysbrydoliaeth ar gyfer eich gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol eich hun trwy glicio drwodd i #SiaradArian ar Twitter a LinkedIn

Cynhadledd Siarad Arian

Gwyliwch y fideos o’r Cynhadledd Sariad Arian 2018, gan gynnwys:

Chwilio am help arian neu bensiynau?

Mae Pension Wise, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i bobl sydd am siarad am arian a phensiynau.

Penwionwise logo

Canllawiau pensiwn i bobl dros 50 oed gyda phensiwn personol neu bensiwn gweithle.

0800 138 3944 Darganfyddwch fwy
Y GWASANAETH CYNGHORI AR BENSIYNAU logo

Canllawiau pensiynau diduedd am ddim ar bensiynau gweithle a phersonol i bawb.

0800 011 3797 Darganfyddwch fwy
Y GWASANAETH CYNGHORI ARIANNOL logo

Canllawiau ariannol, teclynnau a chyfrifianellau i helpu gwella'ch holl arian.

0800 138 0555 Darganfyddwch fwy
 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo